پنج شنبه, 21 -2664 ساعت 11:02

قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

فصل اول - کلیات    ‌ماده 1 - تعاریف

‌الف - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات،آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای،‌صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ب - کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (‌از قبیل زراعت، باغداری،‌درختکاری مثمر و غیرمثمر،جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم).

ج - مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و‌رشته‌های مرتبط را دارا باشد.

‌تبصره - رشته‌های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رئیس سازمان تهیه‌و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

‌ماده 2 - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود سازمانی است‌غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌شود.

‌فصل دوم - اهداف، وظایف و اختیارات

‌ماده 3 - اهداف سازمان عبارتند از:

1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزی.

3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط.

4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده (‌آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) به منظور دستیابی به‌توسعه پایدار.

5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی.

6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای اعضای سازمان.

8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسین کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.

9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی.

10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی.

11- حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش.

12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی.

13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور.

‌ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.

2- همکاری با مراجع ذی‌ربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات امور کشاورزی و منابع طبیعی.

3- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی.

4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.

5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذی‌صلاح‌ارجاع شده باشد.

6- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای.

7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته‌های مرتبط.

8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت‌های ذی‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه.

9- همکاری با مراجع ذی‌ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان کشاورزی.

10- همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء.

11- همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه‌ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهارنظرهای‌کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی‌ربط.

12- انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند.

13- همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

‌تبصره - سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

‌فصل سوم - ارکان

‌ماده 5 - ارکان سازمان عبارتند از :

1- شورای مرکزی

2- شورای استانی - شعبه استان

3- شورا و شعبه شهرستانی

4- مجامع عمومی

5- هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی می‌توانند برای ایجاد شعبه در شهرستان‌ها، بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند.

‌ماده 6 - شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان متشکل از پانزده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است :

1- دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی.

2- یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی به عنوان نماینده ایشان.

3- یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایشان.

4- یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.

5- ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای‌استانی به عنوان اعضای اصلی و

چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل.

‌تبصره 1 - شورای مرکزی برای اولین بار از نمایندگان بندهای (1) تا (4) همین ماده و نمایندگان انتخابی شورای استان‌ها (‌هر استان دو نماینده) در‌تهران تشکیل می‌شود تا نسبت به انجام بند (5) ظرف مدت شش ماه اقدام کند.

‌تبصره 2 - معرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت بگیرد.

‌تبصره 3 - شورای مرکزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس و نواب رئیس و دبیر شورا اقدام می‌نماید.

‌تبصره 4 - دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌های بعدی مجاز است.

‌ماده 7 - شورای استانی متشکل از (11) نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:

1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.

2- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام‌الاختیار ایشان.

3- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری.

4- هفت نفر از متخصصین رشته‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل.

‌تبصره 1 - شورای استان برای اولین بار متشکل از رؤسا یا نمایندگان سازمان‌های بندهای (1) تا (3) همین ماده در مرکز همان استان تشکیل خواهد شد‌تا نسبت به نحوه برگزاری و اجرای بند (4) همین ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدام کند.

‌تبصره 2 - شورای استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان رئیس شورای استان، یک نفر را برای نایب رئیس شورای‌استان، یک نفر را برای خزانه‌داری و یک نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب می‌کند.

‌تبصره 3 - وزیر جهاد کشاورزی با پیشنهاد شورای استان حکم رئیس شورای استان را صادر می‌کند.

‌تبصره 4 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت راه‌اندازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب‌این قانون نسبت به تشکیل اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اقدام نماید.

‌تبصره 5 - مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می‌شود.

‌ماده 8 - مجمع عمومی استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته‌می‌شوند، با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند.

‌تبصره - جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت عده حاضر معتبر می‌باشد.

‌ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به قرار زیر است:

1- انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند (4) ماده (7) این قانون.

2- استماع گزارش شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسائل مطرح شده.

3- تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شورای استان.

4- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان.

5- پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی.

6- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهای سالانه سازمان استان.

7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست حداقل یک پنجم‌اعضای مجمع یا به درخواست شورای مرکزی در صورت ضرورت تشکیل می‌شود.

‌ماده 11 - نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان باید دارای شرایط زیر باشند :

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی.

3- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی.

‌ماده 12 - رئیس سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را به نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی بر عهده دارد از بین سه‌نفر از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند توسط وزیر جهاد کشاورزی برای صدور حکم به رئیس

جمهور معرفی می‌شود.

‌ماده 13 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمع‌عمومی نمایندگان شوراهای استانی انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت می‌گیرد.

‌ماده 14 - وظایف شورای مرکزی عبارت است از :

1- انتخاب سه نفر از اعضای شورای مرکزی برای ریاست سازمان و معرفی آن‌ها به وزیر جهاد کشاورزی.

2- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مربوط به مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در محدوده این قانون.

3- تهیه بودجه، برنامه‌ها و طرح‌های سازمان جهت ارائه به مجمع عمومی.

4- بررسی و تصویب طرح‌های اصلاح یا تغییر قانون سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاح.

5- نظارت بر کار شوراهای استانی.

6- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی کشاورزی و رشته‌های مرتبط.

7- تشکیل مجمع عمومی و فوق‌العاده.

8- تعیین حدود اختیارات نایب رئیس - خزانه‌دار - دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آن‌ها.

9- همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزی.

10- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان در برگزاری گردهمایی‌های تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانس‌ها و کنگره‌ها در داخل و‌در سطح بین‌المللی.

11- تنظیم برنامه‌های لازم جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی.

12- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری سازمان در برگزاری آزمون‌های جامع حرفه‌ای، مهندسی، کشاورزی و آزمون‌های علمی با مراجع ذی‌ربط‌در صورت درخواست آن‌ها.

13- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه‌های اجرایی در زمینه مسائل صنفی و حرفه‌ای.

14- تصمیم‌گیری و صدور پروانه به امور مشاوره‌ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن‌انجام کار آن‌ها.

15- ارائه برنامه جهت اشاعه تفکر علمی در امر تولید و فن‌آوری محصولات کشاورزی از طریق الزام به استفاده از مهندسین کشاورزی در اجرای‌پروژه‌های کشاورزی.

16- اظهارنظر نسبت به لوایح و طرح‌های مربوط به کشاورزی و انعکاس آن به مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط.

17- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

‌تبصره 1 - شورای مرکزی دارای یک نایب رئیس و یک خزانه‌دار و یک نفر دبیر است که با اکثریت آراء از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند.

‌تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می‌شود و رئیس سازمان، ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبیر شورا مسؤول‌تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است.

‌ماده 15 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل (11) نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر‌است.

‌تبصره - جلسات شورای استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و رئیس سازمان استان، ریاست جلسه شورای استان را بر عهده خواهد داشت.‌دبیر شورا مسؤول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می‌باشد.

‌ماده 16 - وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است :

1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن انجام کلیه امور اجرائی سازمان.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاری نظام مهندسی و پیگیری امر مربوطه.

3- امضای کارت‌های عضویت و اعطای شماره‌های مهندسی کشاورزی به اعضاء.

4- نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق توکیل به‌غیر.

5- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

6- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مرکزی.

7- تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارائه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصویب در شورای مرکزی.

8- امضای اسناد مالی سازمان با رئیس و خزانه‌دار سازمان می‌باشد.

‌تبصره - در غیاب رئیس، با تفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رئیس و خزانه‌دار سازمان می‌باشد.

‌ماده 17 - در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رئیس سازمان توسط رئیس جمهور، رئیس جدید سازمان به‌ترتیب از بین افراد ماده (12) این قانون انتخاب و تعیین می‌شود.

‌ماده 18 - در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک از اعضای انتخابی شورای مرکزی به ترتیب میزان آراء از بین اعضای‌انتخابی شورای مرکزی از بین اعضای علی‌البدل جایگزین می‌شوند.

‌ماده 19 - در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هر یک از اعضاء انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت یک‌ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام کند.

‌ماده 20 - وظایف شورای استانی:

1- تشکیل مجمع عمومی جهت اجرای بند (4) از ماده (7) قانون نظام مهندسی کشاورزی.

2- انتخاب و پیشنهاد یک نفر به عنوان رئیس شورای استان به وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور حکم.

3- تعیین یک نفر نایب رئیس یک نفر خزانه‌دار و یک نفر دبیر شورا از بین اعضای شورای استان.

4- تعیین حدود اختیارات نایب رئیس و خزانه‌دار - دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنها.

5- تهیه بودجه و برنامه و طرح‌های خاص استانی.

6- اجرای دستورالعمل‌های مربوط به مقررات اداری - مالی و تشکیلاتی و کلیه مصوبات شورای مرکزی.

7- تشکیل کمیته‌های تخصصی کشاورزی در استان طبق آیین‌نامه اجرائی مربوطه که از طرف شورای مرکزی ابلاغ خواهد شد.

8- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه‌های اجرائی استان در زمینه مسائل صنفی و حرفه‌ای در راستای سیاست‌های کلی مصوب‌شورای مرکزی.

9- اجرای تصمیمات شورای مرکزی و ارائه پیشنهادها در مورد مشارکت سازمان استان در برگزاری گردهمایی‌ها و سمینارها و کنفرانس‌ها.

10- همکاری با مراجع قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اظهارنظر در خصوص صلاحیت اخلاقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه‌کارشناسی در امور کشاورزی و رشته‌های مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.

11- تصمیم‌گیری و صدور پروانه به امور مشاوره‌ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن‌انجام کار آن‌ها.

12- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسان و شاغلان در بخش کشاورزی از طریق ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های علمی و فنی و آموزشی‌و انتشارات به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی کشاورزی و مشاغل مرتبط با آن.

13- همکاری با مراجع مسؤول در بالابردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه‌های‌مشارکت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح ها و پروژه‌های کشاورزی استان.

14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی بین آن‌ها.

15- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و بهره‌برداران و کمک به مراجع مسؤول بخش در زمینه ارجاع کار مناسب به‌افراد صاحب صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

16- کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی کشاورزی و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تدوین، اجراء و کنترل شاخص‌های‌تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در سرمایه‌گذاری و تولید محصولات کشاورزی.

17- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و خشکسالی.

18- تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارائه آن به مجمع عمومی.

19- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به کشاورزی.

20- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

‌ماده 21 - وظایف رئیس شورای استان به شرح زیر است :

1- اداره امور شورای استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن انجام وظیفه امور اجرائی سازمان در استان.

2- رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری سازمان و پیگیری امور مربوطه.

3- امضای کارت‌های عضویت و اعطای شماره‌های مهندسی کشاورزی به اعضاء.

4- نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق‌توکیل به غیر.

5- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای جدید استان قبل از اتمام دوره قانونی شورای استان.

6- تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارائه بودجه و برنامه سازمان استان جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی استان.

7- امضاء اسناد مالی سازمان با رئیس و خزانه‌دار سازمان استانی می‌باشد.

‌تبصره - در غیاب رئیس با تفویض اختیار، امضاء اسناد مالی با نایب رئیس و خزانه‌دار شورای استانی خواهد بود.

‌ماده 22 - مدت فعالیت هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام می‌باشد.

‌تبصره 1 - شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام نتیجه نهائی انتخابات خواهد بود.

‌تبصره 2 - شروع فعالیت‌های دوره‌های بعدی نظام مهندسی کشاورزی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات‌دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلی تا تایید انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدأ شروع کار دوره‌جدید از تاریخ تأیید انتخابات خواهد بود.

‌ماده 23 - شورای مرکزی می‌تواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان، از مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات لازم مبنی بر اصلاح‌تخلفات و تکرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نماید.

‌تبصره 1 - در صورت انحلال شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانی‌بر طبق ماده (7) این قانون می‌باشد.

‌تبصره 2 - نحوه انحلال شورای استانی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهد‌رسید.

‌ماده 24 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی هیأت‌های بدوی انتظامی در استان‌ها و هیأت عالی‌انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل می‌شود.

‌ماده 25 - عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ای، عدم رعایت شؤون شغلی، سهل انگاری در انجام وظایف‌قانونی و اجحاف به کشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسیله شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت‌و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند :

‌الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی کشاورزی محل.

ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی.

ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان محل.

‌د - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی و درج متن رأی در نشریه شورا.

‌هـ- محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.

‌و - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

‌ز - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی.

ح - محرومیت دائم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و‌حرفه‌ای.

‌تبصره 1 - بندهای (‌و)، (‌ز) و (ح) با صدور حکم قاضی عضو هیأت قابل اجرا است.

‌تبصره 2 - آراء هیأت‌های بدوی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل تجدیدنظر در هیأت عالی انتظامی می‌باشد.

‌ماده 26 - هیأت‌های بدوی انتظامی در استان‌ها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل می‌شود :

1- رئیس شورای استانی.

2- یک نفر قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه.

3- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان.

4- دو نفر مهندس کشاورزی از اعضای سازمان با حداقل (10) سال سابقه کار در بخش کشاورزی با معرفی شورای استانی.

‌تبصره 1 - رئیس هیأت بدوی انتظامی استان توسط اعضاء انتخاب خواهند شد.

‌تبصره 2 - عزل اعضای موضوع بند (4) این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و تأیید رئیس سازمان صورت می‌گیرد.

‌ماده 27 - وظایف هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها عبارتند از :

1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

2- رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاورزی از مشمولان این قانون.

‌ماده 28 - هیأت عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل می‌شود :

1- رئیس سازمان.

2- یک نفر قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه.

3- یک نفر مهندس کشاورزی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی.

4- یک نفر از هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

5- سه نفر مهندس کشاورزی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی با حداقل (10) سال سابقه کار در بخش کشاورزی.

‌ماده 29 - وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از :

1- نظارت عالیه بر کار هیأت‌های بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها.

2- رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأت‌های بدوی انتظامی.

3- تجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیأت‌های بدوی انتظامی.

4- انحلال هیأت‌های بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظایف شورای مرکزی است.

‌تبصره 1 - در صورتی که شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی معترض باشد می‌تواند از مراجع قضائی تقاضای تجدیدنظر نماید، رأی مرجع‌قضائی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌تبصره 2 - آراء هیأت عالی انتظامی با اکثریت چهار رأی موافق قطعی و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 30 - آیین‌نامه اجرائی چگونگی تشکیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها، چگونگی رسیدگی، صدور رأی و‌اجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب به‌هیأت وزیران تقدیم می‌گردد.

‌ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت‌های انتظامی مکلفند تصویر‌تأیید شده پرونده مربوط را به مراجع قضائی ذی‌صلاح ارسال کنند.رسیدگی در مراجع قضائی مانع از رسیدگی هیأت‌های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه‌ای مشمولان این قانون نیست.

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضائی، نیروهای انتظامی و شرکت‌های دولتی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با‌رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی‌دادگستری، از مهندسان دارای پروانه اشتغال، که به وسیله شعبه استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

‌ماده 33 - شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استان‌های کشور و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و وظایف آن براساس آیین نامه‌ای‌خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی خواهد رسید.

‌فصل چهارم - شرایط عضویت

‌ماده 34 - کلیه اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل دوره‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط ، حق عضویت در سازمان را دارا هستند.

‌ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.‌وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر‌قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

‌ماده 36 - کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند.

‌فصل پنجم - سایر مقررات

‌ماده 37 - سازمان می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی اعضاء کم‌درآمد و خسارت دیده، از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه از‌آنان حمایت کند.

‌تبصره - اساسنامه صندوق و آیین‌نامه چگونگی پرداخت وام و حمایت‌های مالی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب می‌رسد.

‌ماده 38 - اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تأمین می‌شود:

1- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء.

2- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی.

3- کمک‌های اعطایی دولت.

4- صندوق مشترک سازمان‌های استان.

5- دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی.

6- درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/04/13به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

خواندن 4958 دفعه

اخبار نظام مهندسی کشاورزی کشوری

مطالب پر بازدید

دسترسی آسان

اطلاعات تماس

قم- انتهای بلوار امین - میدان ارتش - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
02532602886-7
info@ertebatnezam-qom.ir
کانال تلگرام سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم

آمار بازدید سایت

409201
تعداد بازدید امروز :تعداد بازدید امروز :319
تعداد بازدید دیروز :تعداد بازدید دیروز :314
تعداد بازدید ماهیانه :تعداد بازدید ماهیانه :4558
کل بازدید سایت :کل بازدید سایت :409201

کلیه حقوق این وب سایت برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم محفوظ می باشد .